Regulamin

Regulamin obowiązujący od dnia 25.11.2023 r.

Strony transakcji i przedmiot transakcji

1.    Sklep internetowy finansowaedukacja  działający pod adresem finansowaedukacja.pl oraz finansowaedukacja.com   prowadzony przez Michała Gałata (NIP 5223202766 REGON: 388968123) prowadzi sprzedaż detaliczną towarów, za pośrednictwem sieci Internet. Art. 5 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców
2.    Klient może kontaktować się ze Sprzedającym korespondencyjnie Elizówka 36g 21-003 lub pod adresem poczty elektronicznej: finansowaedukacja2020@gmail.com 

3.    Ceny wszystkich widocznych na stronach sklepu finansowaedukacja.pl oraz finansowaedukacja.com  towarów są cenami netto (nie zawierają podatku VAT) i są wyrażone w złotych polskich. 
4.    Ceny widniejące na stronach internetowych sklepu finansowaedukacja.com finansowaedukacja.pl jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Kupujący składając zamówienie w sklepie internetowym finansowaedukacja.com finansowaedukacja.pl składa ofertę kupna określonego towaru za cenę i o cechach podanych w jego opisie na stronie sklepu internetowego finansowaedukacja.com finansowaedukacja.pl. Przedmiotowa cena i opis towaru ma charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy sprzedaży – zyskują dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego. 
5.    Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.
6.    Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronach sklepu internetowego finansowaedukacja.pl oraz finansowaedukacja.com , zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, wyprzedaży bądź wprowadzenia w nich zmian. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. 
7.      Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby towary prezentowane na stronach sklepu internetowego finansowaedukacja.pl finansowaedukacja.com pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego i, w przypadku dokonania zapłaty ceny przez Kupującego, zwróci mu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną. 
8.    W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towarów, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tymi formami sprzedaży. 

9. Produkty oznaczone w opisie produktu jako cyfrowe są wysyłane drogą mailową.

Transakcja i prawo odstąpienia od umowy

1.    Zamówienia w sklepie internetowym finansowaedukacja.pl finansowaedukacja.com  można dokonywać: 
2.    poprzez strony internetowe sklepu finansowaedukacja.pl finansowaedukacja.com 
3.    Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu email oraz telefonu kontaktowego. 
4.    Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedającego drogą elektroniczną. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą. 
5.    Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty wejścia w posiadanie rzeczy przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od wejścia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Aby skorzystać z takiego prawa Kupujący zobowiązany jest poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy, składając jednoznaczne oświadczenie, które może zostać na przykład wysłane pocztą na adres: finansowaedukacja2020@gmail.com z tematem lub dopiskiem (“Odstąpienie od umowy w 14 dni”). Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można również złożyć przy wykorzystaniu formularza ,którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe. Jeżeli Kupujący skorzysta z możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Sprzedający prześle Kupującemu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (np. pocztą elektroniczną). 
6.    Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący będący konsumentem wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 
7.    W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie po otrzymaniu przedmiotu zwrotu, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności przez Sprzedającego. Sprzedający ma prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 
8.    Zwracaną w związku z odstąpieniem od umowy rzecz należy odesłać lub przekazać na adres:  niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. 
9.    Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy w związku z odstąpieniem od umowy. Sprzedający informuje, że w przypadku rzeczy, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać w zwykły sposób odesłane pocztą, koszty zwrotu towarów mogą zostać przeniesione na kupującego, a poniesie je Sprzedający wysyłając, np. Kuriera. 
10.    Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część). Zaleca się należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenia wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W razie zmniejszenia wartości zwróconej rzeczy lub dostarczenia jej w stanie niekompletnym <okonda> przysługuje prawo do dochodzenia od Kupującego odszkodowania, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa. 
11.    Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadkach wymienionych w art. 38 pkt 1 – 13 ustawy o prawach konsumenta, tj. w szczególności w przypadku umowy: 
a.    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
b.    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
c.    w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
d.    w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

12. W przypadku produktu lub usługi cyfrowej Użytkownik nie ma prawa odstąpienia od Umowy zgodnie z art. 38 pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2019.0.134 t.j.)

13. Sprzedawca zobowiązuje się wysłać produkt w czasie 72h od zaksięgowania płatności w innym razie kupującemu przysługuje prawo zwrotu.

Płatność

1. Po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji Kupujący zobowiązany jest do uiszczenia płatności na rzecz Sprzedającego.

2. W sklepie finansowaedukacja.com finansowaedukacja.pl istnieje możliwość płatności w następujący sposób:
a. Przelew na konto bankowe Sprzedającego – przelewając pieniądze bezpośrednio na numer rachunku bankowego podanego na aukcji. Kupujący nie ponosi dodatkowych kosztów za korzystanie z tej formy płatności. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego;
b. Płatność on-line za pośrednictwem serwisu PayU – wybierając tę metodę, Kupujący nie jest obciążany dodatkowym kosztem.

3. Dostępne formy płatności widoczne są dla Kupującego na stronie sklepu internetowego finansowaedukacja.com i finansowaedukacja.pl oraz przy składania zamówienia i jego realizacji.

4. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto Sprzedającego (w przypadku płatności przelewem) lub otrzymaniu maila z pozytywnym wynikiem autoryzacji płatności w przypadku płatności za pośrednictwem serwisu PayU.

5. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą wynikiem ceny zakupu towarów powiększoną o koszty transportu oraz ewentualnie o koszty innych świadczeń, które nabędzie Kupujący wraz z towarem.

Dostawa

1. Zamówione towary są dostarczane na kontynentach Ameryki Północnej, Ameryki Południowej, Europy, Azji, Afryki, Australii, Antarktydy.

2. Czas realizacji zamówienia obejmuje każdorazowo czas potrzebny na wysyłkę zamówionego towaru powiększony o czas na jego dostawę.

3. Czas wysyłki towarów jest oznaczony na stronach internetowych sklepu finansowaedukacja.com finansowaedukacja.pl

4. Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący.

5. Koszt dostawy towarów jest uzależniony od łącznej objętości i wagi zamawianych towarów oraz widoczny jest podczas składania zamówienia i w jego podsumowaniu.

Reklamacje i zwroty

1. Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia zakupionej przez Kupującego rzeczy bez wad. Regulacja odpowiedzialności Sprzedającego za wady rzeczy zawarta jest w przepisach art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego.

2. Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne, Kupujący wedle własnego wyboru może:
a. skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio w serwisach wskazanych przez Gwaranta lub przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego (dotyczy towarów objętych gwarancją),
b. złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady (podstawa prawna – Kodeks cywilny).
c. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub skierowania reklamacji do Sprzedającego. W przypadku wybrania reklamacji z tytułu rękojmi za wady Kupujący powinien w szczególności wskazać na czym jego zdaniem polega wada towaru, kiedy została ona stwierdzona, czego Kupujący domaga się od Sprzedającego oraz podać swoje dane kontaktowe. Wraz z reklamowanym towarem należy przesłać Sprzedającemu komplet dołączonych do towaru akcesoriów oraz – w przypadku korzystania ze świadczeń gwarancyjnych za pośrednictwem Sprzedającego – wypełniony dokument gwarancyjny.

3. Sprzedający poinformuje Kupującego o sposobie rozpatrzenia jego reklamacji. W przypadku nieuznania reklamacji skierowanej do Sprzedającego przedstawi on uzasadnienie swojej decyzji.

4. Zaleca się, aby Kupujący odbierając przesyłkę z towarem pokwitował jej odbiór w obecności kuriera z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym albo, że przesyłka nosi ślady uszkodzenia z jednoczesnym opisem tych uszkodzeń.

5. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady jedynie w przypadku stwierdzenia wady przed upływem dwóch lat od wydania towaru Kupującemu (art. 568 § 1 Kodeksu cywilnego).

6. Osobą odpowiedzialną za zarządzanie procesem reklamacji w imieniu finansowaedukacja.com finansowaedukacja.pl właściciel Michał Gałat

7. W przypadku, gdy Kupujący nie zgadza się z decyzją Sprzedającego o odmowie uwzględnienia reklamacji, Kupujący może skierować sprawę pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego. Jeżeli Kupujący jest konsumentem i chce rozwiązać spór ze Sprzedającym bez kierowania sprawy do sądu powszechnego, to może skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów, tj. zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego (dalej jako „sąd polubowny”) działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, składając odpowiedni wniosek (tj. wniosek o wszczęcie i przeprowadzenie mediacji albo wniosek o rozpoznanie sprawy przez sąd polubowny). Formularze wniosków, o którym mowa powyżej, są dostępne w sekretariacie każdego sądu polubownego oraz na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Skorzystanie z alternatywnych metod rozstrzygania sporów jest możliwe tylko i wyłącznie, gdy obie strony wyrażą zgodę na rozstrzygnięcie sporu w tym postępowaniu. Rozwiązanie sporu w drodze mediacji ma charakter dobrowolny i nie podlega egzekucji administracyjnej ani sądowej; nie służy od niego odwołanie. Skorzystanie z mediacji nie wyłącza możliwości wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego lub skierowania sprawy do sądu polubownego. Wyrok sądu polubownego lub ugoda przed nim zawarta mają moc prawną na równi z wyrokiem sądu powszechnego lub ugodą zawartą przed sądem powszechny po ich uznaniu przez sąd powszechny albo po stwierdzeniu przez sąd powszechny ich wykonalności. Kupujący, będący konsumentem, ma również prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub może zasięgnąć informacji u właściwej miejscowo Federacji Konsumentów.

8. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamacje w czasie 72h od wysłania wiadomości od kupującego.

Postanowienia końcowe

1. Zamieszczone na stronach sklepu internetowego finansowaedukacja.com finansowaedukacja.pl zdjęcia towarów mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu towaru ze względu na indywidualne ustawienia sprzętu komputerowego użytego przez Kupującego podczas składania zamówienia (dotyczyć to może takich parametrów jak np. kolor towaru, proporcje towaru, itp.).

2. Wszystkie prezentowane na stronie sklepu internetowego finansowaedukacja.com finansowaedukacja.pl towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

4. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym finansowaedukacja.com finansowaedukacja.pl konieczna jest pełna akceptacja niniejszego Regulaminu.

5. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną podmiot korzystający ze stron sklepu internetowego finansowaedukacja.com finansowaedukacja.pl zobowiązany jest do nieumieszczania na tych stronach treści o charakterze bezprawnym.

6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu na zasadach określonych poniżej. Zmiany będą publikowane w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na stronie sklepu internetowego finansowaedukacja.com finansowaedukacja.pl wraz z informacją o dokonanych zmianach. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym każdorazowo przez Sprzedającego, nie krótszym niż 7 dni od chwili udostępnienia na stronie sklepu internetowego finansowaedukacja.com finansowaedukacja.pl zmienionego Regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu. Każdorazowo do dokonania zakupów w sklepie internetowym finansowaedukacja.com finansowaedukacja.pl konieczne jest zapoznanie się z aktualną wersją Regulaminu i jej akceptacja.

7. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia 25.11.2023 i dotyczą umów zawieranych nie wcześniej niż od tej daty.

Shopping Cart
Scroll to Top