Wskaźnik Sharpa (Sharp Ratio)

Wskaźnik Sharpa (Sharp Ratio) to wskaźnik rentowności, który mierzy stopień ryzyka inwestycji w stosunku do jej potencjalnej stopy zwrotu. Jest to jeden z najczęściej stosowanych wskaźników, które umożliwiają ocenę rentowności inwestycji i pozwalają inwestorom porównać stopy zwrotu z różnymi rodzajami inwestycji. Wskaźnik Sharpa jest szczególnie przydatny dla inwestorów, którzy chcą uniknąć ryzyka i zoptymalizować potencjalną stopę zwrotu.

Obliczanie wskaźnika Sharpa
Wskaźnik Sharpa jest obliczany jako stosunek stopy zwrotu dla danej inwestycji do jej odchylenia standardowego. Odchylenie standardowe jest miarą zmienności stopy zwrotu i pokazuje, jak bardzo stopa zwrotu jest niestabilna. Wskaźnik Sharpa jest obliczany jako:

Sharp Ratio = (Stopa zwrotu – Stopa bez ryzyka) / Odchylenie standardowe

Stopa bez ryzyka jest to stopa zwrotu, którą można uzyskać z inwestycji o niskim ryzyku, takiej jak lokaty bankowe. Odchylenie standardowe jest mierzone jako średni odchylenie stopy zwrotu od średniej wartości.

Interpretacja wskaźnika Sharpa
Im wyższy jest wskaźnik Sharpa, tym lepsze są wyniki inwestycji w porównaniu z innymi inwestycjami o podobnej stopie ryzyka. Wskaźnik Sharpa powyżej 1 oznacza, że inwestycja generuje stopę zwrotu wyższą niż stopa bez ryzyka, a jednocześnie jest mniej zmienna niż inne inwestycje o podobnej stopie zwrotu. Wskaźnik Sharpa poniżej 1 oznacza, że inwestycja generuje stopę zwrotu niższą niż stopa bez ryzyka i jest bardziej zmienna niż inne inwestycje o podobnej stopie zwrotu.

Przykład:
Zakładając, że stopa bez ryzyka wynosi 2%, a dana inwestycja generuje stopę zwrotu w wysokości 8% i ma odchylenie standardowe wynoszące 4%, wskaźnik Sharpa dla tej inwestycji wynosi:

Sharp Ratio = (8% – 2%) / 4% = 1.5

Wynik pokazuje, że inwestycja generuje stopę zwrotu wyższą niż stopa bez ryzyka i jest mniej zmienna niż inne inwestycje o podobnej stopie zwrotu.

Należy pamiętać, że wskaźnik Sharpa nie jest jedynym kryterium, które należy wziąć pod uwagę przy ocenie rentowności inwestycji. Inwestorzy powinni uwzględnić również inne czynniki, takie jak długoterminowa stabilność inwestycji, potencjalne ryzyko i koszty związane z inwestowaniem.

Odchylenie standardowe można policzyć za pomocą następujących kroków:

  1. Oblicz średnią wartość zbioru danych.
  2. Oblicz odchylenie każdej wartości zbioru od średniej wartości.
  3. Kwadrat każdego z tych odchyleń.
  4. Suma kwadratów odchyleń.
  5. Podziel sumę kwadratów odchyleń przez liczbę wartości w zbiorze danych minus jeden.
  6. Pierwiastek kwadratowy wyniku z kroku 5.

Wynik jest odchyleniem standardowym zbioru danych. Im większe odchylenie standardowe, tym większa jest zmienność danych.

Shopping Cart
Scroll to Top